Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Kraków – Sidzina

Bierzmowanie

W sakramencie bierzmowania ochrzczeni otrzymują szczególną moc Ducha Świętego, aby odważnie wyznawali swą wiarę i potrafili jej bronić. Nazywa się go sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, ponieważ w czasie jego przyjmowania chrześcijanie zobowiązują się, że będą słowem i czynem świadczyć o Chrystusie. Bierzmowanie pogłębia też więź chrześcijanina z Kościołem.

Pytania:

1. Co to jest Sakrament?
Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pa­na Jezusa daje nam .łaskę Bożą (jest to nasze spotkanie z Chrystusem).
 
2. Jak dzielimy sakramenty święte
 Sakramenty św., dzielimy:
1) na Sakramenty dla żywych na duszy i dla umarłych na duszy
2) na Sakramenty powtarzalne i niepowtarzalne.
 
3. Które Sakramenty są dla żywych, a które dla umarłych na duszy?
Dla żywych na duszy są te sakramenty, które możemy przyj­mować tylko wtedy, gdy mamy łaskę uświęcającą. Są to: Bierzmowanie, Najświętszy Sakrament Namaszczenie Chorych, Kapłaństwo, Małżeństwo. Sakramenty dla umarłych na duszy to te, które dają lub przywracają łaskę uświęcającą. Są to: Chrzest i Pokuta.
 
4. Które Sakramenty przyjmujemy raz w życiu?
raz w życiu można przyjąć chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo, bo wyciskają na duszy niezatarty znak szczególnej przynależności do Jezusa Chrystusa.
 
5. Co to jest chrzest?
Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła katolickiego – (pierwszy – bo bez nie­go nie można przyjąć ważnie innych sakramentów, najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić. Zobowiązu­je on nas do stałego nawracania się, do walki z grzechem i pogłębiania wiary/.
 
6. Jakie znasz rodzaje chrztu św.? Chrzest może być: a) uroczysty lub z wody b} chrzest krwi i c) chrzest pragnienia
 
7. Kto może udzielić chrztu świętego?
Chrztu św. uroczystego może udzielić kapłan lub diakon, zaś chrztu z wody w nagłym wypadku może udzielić każdy człowiek.
 
8. W jaki sposób należy ochrzcić w nagłym wypadku? 1) obudzić intencję, że chcę ochrzcić
2) polać czoło dziecka wodą święconą lub zwyczajna 3) wypowiedzieć równocześnie słowa: “NN” – ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”.
 
9. Co to jest Bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to Sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.
 
10. Jakie znasz inne nazwy Bierzmowania ,a) sakrament ku dojrzałości chrześcijańskiej  bo udzielany jest temu kto powinien sobie zdawać sprawę, co to ‘znaczy być świadomym i wzorowym katolikiem,
b) sakrament Ducha Świętego, bo On w tym sakramen­cie zstępuje na nas i ubogaca nas swymi darami. ­
 
11. Co oznacza słowo “bierzmowanie”?
Słowo “bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa “bierzmo”. Była to belka umacniająca strop. Celem bierzmo­wania jest bowiem umocnienie nas we wierze.
 
12. Ile razy można przyjąć sakrament bierzmowania? Przyjmujemy go jeden raz w życiu, ponieważ raz na zawsze “wyciska” na duszy znamię świadka Chrystusowego.
 
13. Jaki jest związek między chrztem a bierzmowaniem? 
Przez chrzest otrzymujemy prawo udziału w posłannictwie Jezusa Chrystusa (głoszenie Słowa Bożego, oddawanie czci Bogu, przetwarzanie świata) przez sakrament bierzmowania przyjmujemy na siebie obowiązek, aby świadomie włączyć się w to posłannictwo (praca dla Kościoła) i otrzymujemy w tym celu pomoc łaski Bożej.
 
14. Jakich łask udziela Bierzmowanie? 
1) pomnaża łaskę uświęcającą
2) wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrys­tusowego
3) daje 7 darów Ducha Świętego
4) daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyz­nawali, bronili jej i według niej żyli.
 
15. Co to znaczy bronić swojej wiary?
Bronić swojej wiary tzn.:
a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty
b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć
c) nie dawać złym życiem powodu do ataków na wia­rę.
 
16. Co to znaczy żyć według wiary? 
Żyć według wiary tzn.:
a) zachować na co dzień wszystkie przykazania b) spełniać solidnie swoje obowiązki
c) żyć w zjednoczeniu z Bogiem przez codzienna mod­litwę, niedzielną mszę św., pilną naukę religii, czę­stą spowiedź i Komunię św.
d) wprowadzać w życie przykazania miłości Boga i bliźniego.
 
17. Przez co mamy pogłębiać wiarę?
a) przez modlitwę i czynny udział we Mszy św. b) częstą spowiedź i Komunię św.
c) systematyczną katechizację aż do końca szkoły zawodowej lub średniej a nawet aż do końca życia, d) przez czytanie Pisma św. i książek katolickich e) przez życie na co dzień wiarą.
 
18. Przez co człowiek może utracić wiarę? 
Człowiek może utracić wiarę przez:
a) zaniedbywanie pogłębiania wiedzy religijnej np. katechizacji)
a) opuszczanie modlitwy, Mszy św. c) lekceważenie przykazań Bożych.
 
19. Jak należy się przygotować do Sakramentu bierzmowania?
1) modlić się o Dary Ducha Świętego
2) poznać najważniejsze prawdy wiary
3) wyrabiać w sobie pobożność, sumienność, pracowitość, silną wolę, życzliwość
4) wybrać sobie patrona (polskiego świętego).
5) poprosić świadka do bierzmowania 6) oczyścić duszę z grzechów.
 
20. Kto udziela Sakramentu bierzmowania
Sakramentu bierzmowania udziela Ks. biskup, a w nagłych nadzwyczajnych okolicznościach każdy upoważniony kapłan.
 
21. Jakie są najważniejsze ceremonie Sakramentu bierzmowania?
a) włożenie rąk przez Ks. Biskupa, co oznaczają zstąpie­nie Ducha Świętego
b) namaszczenie na czole Krzyżmem  św. i słowa: “N. przyjmij znamię daru Ducha świętego’.
Odp. AMEN
 
22. Co to jest Krzyżmo św.?
Krzyżmo św. jest to mieszanina oliwy i balsamu poświęco­na w Wielki Czwartek przez ks. Biskupa  w Katedrze (oliwa daje sprężystość, balsam goi i konserwuje).
 
23. Obrzędy Sakramentu bierzmowania:
I. a) Biskup odmawia krótką modlitwę
b) Liturgia słowa – homilia, czyli przemówienie Bisku­pa do bierzmowanych,
Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych
Włożenie rąk: biskup odmawia nad bierzmowanymi modlitwy.
II. Namaszczenie Krzyżmem świętym..
BISKUP KRZYŻMEM ŚW., KREŚLI ZNAK KRZYŻA NA CZOLE BIERZMO­WANEGO I MÓWI:
“N.. PRZYJMIJ ZNAMIĘ DARU DUCHA ŚWIĘTEGO”. BIERZMOWANY ODPOWIADA: AMEN.
BISKUP DODAJE: POKÓJ Z TOBĄ.
BIERZMOWANY ODPOWIADA: I Z DUCHEM TWOIM.
III. Po namaszczeniu wszystkich bierzmowanych Krzyżmem św. Modlitwa Powszechna
Ojcze nasz …
Błogosławieństwo Arcypasterskie.
 
24. Jak należy zachować się w czasie udzielania bierzmowania?
 1) gdy Ks. biskup się zbliża, uklęknąć, odsłonić czoło – w ręce trzymać kartkę do bierzmowania
2) świadek Bierzmowania (dla dziewcząt – niewiasta, dla chłopców – mężczyzna) ma przez chwilę bierz­mowania trzymać prawą rękę na prawym ramieniu bierzmowanego
3) po namaszczeniu odpowiedzieć: Amen oraz i z du­chem twoim.
4) pozostać w kościele i modlić się do momentu, gdy Biskup udzieli końcowego błogosławieństwa.


Polecane linki:
Obrzędy bierzmowania
Imiona świętych i błogosławionych
Imiona świętych i błogosławionych (chłopcy)
Imiona świętych i błogosławionych (dziewczęta)